Werkgroep Jodendom

 

Werkgroep Jodendom ____

Verenigde Protestantse Kerk in België, coördinatie bezinning en dialoog

 doel

Wij geloven dat we alleen kerk kunnen zijn in verbondenheid met Israël, het joodse volk.

De werkgroep Jodendom in de VPKB heeft als doel, daaraan concreet vorm te helpen geven. Dit kan onder meer door :

  • de naam van Israël, het joodse volk, op positieve wijze te laten klinken, in de eredienst;
  • open te staan voor joodse vormen van uitleg die het verstaan van de bijbel bevorderen;
  • te blijven streven naar evenwichtige informatie over joden en jodendom.

Dit alles in een open verhouding tot de islam. Daarom onderhouden we nauw contact met de werkgroep Islam van de VPKB.

 

geschiedenis

De voorloper van de werkgroep werd in 1968 opgericht: de Belgische Protestantse Raad (later Nationale Protestantse Commissie) voor de betrekkingen tussen jodendom en christendom. Voortrekker was de predikant dr. Willem Zuidema, die ook het interuniversitair studiecentrum voor jodendom en christendom oprichtte, het Institutum Iudaicum. De Commissie gaf in 1997 een brochure uit met 17 stellingen over het verband tussen de christelijke kerk en het jodendom. Zij werkt nauw samen met de Nationale Katholieke Commissie voor de betrekkingen met het jodendom, onder meer via het Overlegorgaan van Christenen en Joden in België.

 

uitgangspunten

De Verenigde Protestantse Kerk in België heeft als deel van de ene wereldkerk de opdracht om in navolging van Jezus de ‘goede boodschap’ van Gods komende rijk te brengen. Zoals de apostel Paulus schrijft, putten Jezus en zijn volgelingen deze boodschap uit ’de heilige boeken van de profeten’. Zij bepaalde ook het leven van Jezus als nakomeling van David en hij stierf ervoor, en de kerk belijdt dat hij daarom door God werd opgewekt uit de doden en Gods zoon genoemd wordt (Marcus 1:15-16; Romeinen 1:2-4).

De kerk, de gemeenschap van Jezus’ volgelingen, gebruikt de Bijbel van de joden, het Oude Testament, en kan het Nieuwe Testament alleen maar lezen op het fundament van Mozes en de profeten. De kerk is daarom met huid en haar verbonden met Israël, het joodse volk. Waar deze verbondenheid ontkend wordt, snijdt de kerk haar eigen geestelijke wortels door.

De kerk is ook verbonden met de islam inzoverre deze aansluit bij allerlei tradities uit het Oude en Nieuwe Testament. Men kan Jezus’ samenvatting van de Wet van Mozes in het liefhebben van God boven alles en het liefhebben van de naaste als zichzelf beschouwen als een religieus en zedelijk richtsnoer dat van belang is voor de drie monotheïstische tradities (Marcus 12:30-31).

 

activiteiten

– het verzorgen van liturgische handreikingen voor kerkdiensten waarin de verhouding tussen Kerk en Israël extra aan de orde is;

– het bevorderen van een open verhouding en van actieve contacten tussen joden en christenen in België;

– het bevorderen van en participeren in christelijk-joodse gespreksgroepen;

– het nemen van en meewerken aan plaatselijke, nationale of internationale, binnen- en interkerkelijke initiatieven daartoe;

– het bevorderen van goede informatieverstrekking over jodendom en christendom in heden en verleden;

– het nastreven van evenwichtige informatie over het conflict tussen Israëli’s en Palestijnen;

– het doordenken van en het geven van goede informatie over de verhouding van joden, christenen en moslims en van hun geloofstradities;

– het opzetten, geven, en meewerken aan cursussen en ontmoetingen rond al deze thematieken.

 

verdere informatie en contact

Voor contact kunt u zich wenden tot:

Danny Rouges            Mail: drouges3(at)gmail.com of

William Schiffer        Mail: will.schiffer(at)gmail.com

 

arrow