Wie zijn wij?

Het protestantisme is, net als de maatschappij, zeer divers. Wij zijn ervan overtuigd dat onze diversiteit een verrijking is. Daarom besloten de protestantse gelovigen in 1978 om de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) te vormen.

Onze gemeenschappelijke waarden als kerk zetten ons ertoe aan om midden in de samenleving te staan en te werken.

 

SPIRITUALITEIT

Wij geloven dat de mens in wezen spiritueel is en behoefte heeft aan zingeving. Samen willen wij op zoek gaan naar antwoorden op de vragen van het leven. Wij willen bijdragen tot de spirituele ontplooiing van ieder mens op het pad dat hij of zij kiest.

 

CHRISTENDOM

Ons geloof en ons gebed zijn stevig verankerd in het Woord van God, verpersoonlijkt door Jezus Christus. Dit Woord is vervat in de Bijbel en overgeleverd in de christelijke tradities.

 

DIVERSITEIT EN EENHEID

De verschillende geloofsuitingen binnen de VPKB vullen elkaar aan. Daarom doet het samen beleven van spiritualiteit ons groeien.

 

BETROKKENHEID EN SOLIDARITEIT

De VPKB gaat maatschappelijke uitdagingen aan door zich in te zetten voor meer solidariteit en hedendaagse kwesties onder de aandacht te brengen. De werkgroepen zorgen voor materiaal voor bezinning voor iedereen die dat wenst.

VPKB-leden willen in de voetsporen van Jezus Christus treden door actieve en geëngageerde burgers te zijn. Ieder wordt aangemoedigd om zijn of haar eigen mening te vormen en voor zichzelf uit te maken hoe hij of zij wil getuigen van het geloof dat hem of haar beweegt/bezielt.

 

DIALOOG

De VPKB streeft naar een rechtvaardige en vreedzame samenleving. In die geest is zij voortdurend in dialoog met alle geledingen van de samenleving. De VPKB zet zich ook in voor de eenheid van de christenen en voor de toenadering tussen de kerken.

 

DEMOCRATIE

De VPKB functioneert op een democratische manier. Op elk niveau: gemeentelijk, regionaal of nationaal, worden vertegenwoordigers verkozen. Beslissingen worden besproken en genomen in vergaderingen. Wij zijn ons bewust van het belang van een inclusieve samenleving en werken voortdurend aan de verbetering van de opvang van minderheden in ons kerkelijk leven.

arrow