Een naam, een huis, een familie, een wijk

Een duidelijke naam heeft het : Bijbelhuis. De plaats die de naam draagt is een huis. De mensen die er komen zijn een familie en gedragen zich zo. Hoewel er familieleden zijn, die een andere levensstijl kennen en een totaal andere overtuiging aanhangen. De stadswijk is 2060: Antwerpen-Noord.

Een wijk

Er zijn ongeveer 30 moskeeën in de buurt van een totaal aan 60 moskeeën in Antwerpen. Niet allen zijn erkend. Wanneer je over straat stapt of in de tram zit, hoor je de talen Turks, Kurdisch en Arabisch. In Antwerpen volgen dit schooljaar  van de 12.300 kinderen in het stedelijk basisonderwijs er 6.451 islamitische godsdienstles. Dat is 52,4% en voor het eerst meer dan de helft. Daarnaast volgt 18,7% van de kinderen katholieke godsdienstles, 1,6% protestantse les en 26,4% niet-confessionele zedenleer. De cijfers verschillen sterk naargelang de stadsdelen waar de basisscholen zich bevinden. Op het Kiel bijvoorbeeld volgt bijna 83% van de kinderen islamitische godsdienst, in Antwerpen-Noord is dat 64% en in Borgerhout 63%.

Een huis

Binnen deze context en vanuit een gevoelige houding is er een huis  die gastvrij jongeren en ouderen ontvangt. We gaan vriendschappen aan met christenen en moslims. Velen wonen hier al jaren, anderen sinds kort. In het Bijbelhuis raak je verbonden met erschillende christenen, jong en oud uit: Congo, Syrië, Assyrië, Holland, België, Irak en meer. Ze zijn evangelisch, katholiek, protestant, orthodox. In het Bijbelhuis zijn we eveneens bevriend met diverse moslims uit Turkije, Marokko, Afghanistan, Iran, Syrië, Irak….. Hoe gaan we in dit hus met elkaar om?

De moslims die we ontmoeten bestrijden we niet, maar we omarmen hen. Niet omdat wij hetzelfde godsbeeld hebben, want dat hebben we niet. Niet omdat wij eenzelfde mensbeeld kennen, want dat kom niet overeen. Niet omdat wij eenzelfde profeet vereren, want wij eren Jezus Christus, de Zoon van God.  Wel treden we hen vanuit het geloof in Christus met open armen hen tegemoet. Omdat we delen in het besef geschapen te zijn naar het beeld van God. We delen in onze bestemming wanneer we God dienen. We delen gezamenlijk ons verzet tegen God en de gevolgen daarvan voor mens, maatschappij en schepping. We zijn beiden volkomen aangewezen op de barmhartigheid en genade van God. Christus wil die onvoorwaardeljke liefde en genade schenken( Johannes 1:11 en Romeinen 5:8). Daarom nodigen we hen van harte uit de liefde van Christus te beantwoorden. Door Hem is er gemeenschap met God mogelijk, waardoor we roepen: Abba, Vader! Dat gezamenlijk beleven en geloven is ons gebed.

Een familie

Voor de diverse christenen die het Bijbelhuis bezoeken is het zoeken naar een respectvolle balans om met elkaar en moslims om te gaan. Sommigen kennen de pijn, die moslims hen in het verleden hebben aangedaan. Anderen zoeken onbevangen het contact en gaan graag vriendschappen aan. Terwijl weer anderen niets anders willen dan hen te wijzen op he Lam van God, dat de zonden van de wereld wegdraagt. Een ander wil konkreet liefde tonen door aandacht te geven. Voor jongeren organiseren we toffe activiteiten, voor een persoon alleen bieden we een luisterend oor en bidden we samen, voor moeders organiseren we een gezellige activiteit. Met die ene wens : recht  doen aan God en aan het leven van mensen en hen omarmen met de liefde van Christus. Praktisch betekent dat je zoveel mogelijk drempels wegneemt: we schenken geen alcohol;we roken niet; we zijn ons bewust welke kleding we dragen;  we eten niet alles;we tonen eerbied voor ouderen, volken en culturen. We respecteren veel, hoewel we ook onze eigenwaarde kennen. Hoewel we in België leven, zijn we eerst christen. Ons eigen handelen plaatsen we in dat licht. Een spannende oefening, die een blijvende leerhouding vraagt.

We organiseren gezellige en toffe activiteiten:

Samenkomsten en bijbelstudies in arabisch en nederlands;naai-atelier voor vrouwen; Kinderdagen; activiteiten voor tieners( jongens en meisjes); 16+ groep; Life-groep 20+ ;sportactiviteiten voor de buurt; buurtmaaltijden; een zomerse kinderweek met hulp van EJV en Sportquest bieden we kinderkampen aan. We doen mee met buurtactiviteiten en zoeken de verbinding met andere organisaties in de wijk.

Wij vragen vriendelijk uw financiële steun, zodat Het Bijbelhuis gastvrij en open met dit werk verder kan gaan.IBAN: BE57 3630 8840 5335 t.n.v. Bijbelhuis Antwerpen vzw BIC: BBRUBEBB.

Wil je een stage doen of vrijwilligerswerk of een diaconaal jaar? Welkom!

Ernst van Velzen, diaken

arrow