Vormingsverantwoordelijke

De Verenigde Protestantse Kerk in België is per 1 januari 2023 op zoek naar een Vormingsverantwoordelijke voor de Nederlandstalige districten van de kerk. Het betreft een halftijds functie. 

 

In nauwe samenwerking met de Commissie Vorming coördineert en verzorgt de Vormingsverantwoordelijke vormende activiteiten binnen de VPKB. Het kan gaan om kortere of langere cursussen, lezingen, opleidingsmogelijkheden, studiedagen en allerlei programma’s op maat. Soms gebeurt dit op vraag van het landelijk kerkgenootschap, maar doorgaans nemen Vormingsverantwoordelijke en Commissie zelf initiatieven. Naast het opzetten van activiteiten in eigen beheer, zorgt de Vormingsverantwoordelijke voor het actief informeren van belanghebbenden over het wijdere aanbod in kerk en samenleving van relevante cursussen, bezinningsactiviteiten etc. Materiaal wordt beschikbaar gesteld via een eigen digitale nieuwsbrief, via sociale media en op de website. Vaak wordt materiaal door de Vormingsverantwoordelijke bewerkt specifiek voor toepassing binnen de VPKB.  

 

Inhoudelijk is de Vorming gericht op een dubbel bereik: 
 1. Meer intern: vorming die kan gaan over het protestantisme, constitutie en kerkorde, de structuur van de VPKB, het vormen van kerkraadsleden, vorming over liturgie.  
 1. Meer extern: geloof en maatschappelijke thema’s: migratie, klimaat, cultuur, interlevensbeschouwelijk. 

 

De activiteiten zijn gericht op twee specifieke doelgroepen 
 • het betaalde kader van de kerk: predikanten, kerkelijk werkers en proponenten; 
 • het onbetaalde kader: kerkenraadsleden en actieve gemeenteleden.  

Het kan zowel gaan om theologische als kerk-organisatorische verdieping (de discussie rondom missionaire kerkzijn en pionieren bijvoorbeeld) en zeker komen vragen over geloof en samenleving aan bod. Voor voorbeelden, zie de website https://vorming.protestant.link/ . 

 

In veel gevallen wordt samengewerkt met partners binnen en buiten de VPKB. Dat kan gaan om predikanten met een bepaalde vaardigheid, werkgroepen van de kerk, en – als bevoorrechte partner – de theologische faculteit (FPTR). Met de andere werkgroepen en commissies van de VPKB is er een natuurlijke samenwerkingsrelatie – via Vorming komt het materiaal dat uit deze groepen komt beschikbaar voor plaatselijke gemeenten. Samen met de Franstalige collega wordt de tweejaarlijkse Integratiestage nieuwe predikanten georganiseerd. 

Een project voor de nabije toekomst is het uitbouwen van een digitaal ondersteund systeem voor de permanente educatie van predikanten. 

 

De kandidaat die wij zoeken voldoet aan de volgende voorwaarden: 
 • theoloog, predikant, of kerkelijk werker 
 • bekend met het functioneren van de VPKB en haar geledingen (minstens enkele jaren ervaring binnen het kerkgenootschap) 
 • heeft een visie op de betekenis en de mogelijkheden van vorming van betaald en onbetaald kader binnen een kerk 
 • is in staat kwaliteitsvolle vormingsbijeenkomsten te organiseren, zowel in de fysieke als de online variant 
 • is initiatiefrijk, komt zelf met voorstellen voor vormend aanbod 
 • is communicatief en sterk in netwerken, weet kansen te benutten de binnen het kerkgenootschap aanwezige expertise van predikanten en anderen te mobiliseren en betrokkenen te engageren 
 • is proactief in het realiseren van kansen op samenwerking met andere commissies en instellingen, binnen en buiten de VPKB 
 • pro-actieve instelling om via de kerkenraden en predikanten, de gemeentes te benaderen om bij hen het vormingsaspect van hun gemeente-zijn te versterken 
 • is vaardig met WordPress (t.b.v. de website) en weet sociale media doeltreffend in te zetten. 

 

Franse taalvaardigheid is geen voorwaarde, maar wel een pre. 

 

Uw sollicitatiebrief wordt ingewacht voor 15 november 2022. Gelieve deze per mail in te sturen aan president@protestant.link. 

 

De salariëring bestaat uit een brutobedrag van 2.147,91 per maand, incl. de courante werkingskosten bij halftijdse functie, bijzondere uitgaven worden gedekt door de werkgever.  

Info:

Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij de huidige Vormingsverantwoordelijke

ds. Eefje van der Linden, eef.van.der.linden@telenet.be, gsm: 0485743411 

 

 

arrow