Pionieren in Oostende

Andries Boekhout is pionier in Oostende. Samen met zijn echtgenote werkt hij (met succes) aan de uitbouw van de gemeenschap en vinden ze een nieuwe manier van “kerkzijn” uit. Voor ons heeft Andries nagedacht over de volgende vraag: Pionieren in en vanuit de kerk, hoe doe je dat?

 

Dat is een goede vraag, er is geen draaiboek voor.

Sinds januari 2017 komen wij, dat is Alida en ik (Andries) in Oostende, om de stad te leren kennen en vooral de mensen die er leven. Dat zijn er zo’n zeventigduizend, dus daar zijn we nog wel even mee bezig.

In mei 2017 werd ik bevestigd als pionier in de Protestantse Kerk van Oostende (PKO). Intussen was er een kerkgebouw gevonden, de Hazegraskerk – een kerkgebouw van de katholieken in de wijk Hazegras waar wij ook een appartement gevonden hebben. We wonen nog geen 500 meter bij de kerk vandaan. Gevolg hiervan is dat wij ons in de eerste plaats zijn gaan richten op de wijk en de wijkbewoners.

 

Twee pijlers van het werk: iedereen bij naam leren kennen & werken aan een oecumenisch netwerk

Wij zijn de eerste jaren vooral druk geweest met het leggen van contacten met officiële kerkelijke en gemeentelijke instanties in Oostende. Daarnaast bezoeken we op regelmatige basis een wijkcafé, de katholieke multiculturele vieringen en een taalcafé in de stad.

Het goede contact met de verantwoordelijken van de multiculturele vieringen heeft ertoe geleid dat we een gezamenlijke Kerst- en Paasviering houden, dat we voor vijfde zondagen samen creatieve vieringen voorbereiden en dat we betrokken zijn geraakt bij een werking die zich bekommert om ongedocumenteerden in Oostende (Jakoeboe).

Verder doen wij beiden vrijwilligerswerk bij SamenDiVers (SDV), voorheen het Protestants sociaal werk in Oostende. Daarnaast geef ik een aantal uren protestants-evangelische godsdienstles (PEGO) op verschillende middelbare scholen. Het gevolg hiervan is dat we in korte tijd heel veel contacten hebben opgedaan in de stad. Het hebben van een hond en de dagelijkse toertjes met het beestje hebben daar zeker ook aan bijgedragen. Andere contacten zijn gegroeid dankzij:

  • Medeorganisatie Vredeswandeling Oostende
  • Vrijwilligerswerk bij CM – bezoek eenzamen ‘oudere’ in de wijk
  • Medeorganisatie viering op de Wereldgebedsdag
  • Betrokkenheid bij jaarlijkse oecumenische vieringen
  • Betrokkenheid bij de Fietseling
  • Wij hebben binnen de VPKB een nauwe band met Brugge. Ik bezoek daar de kerkenraadsvergaderingen, en Oostende is dan een vast agendapunt. We hebben minstens één keer in het jaar een gezamenlijke dienst.

Netwerken en naamsbekendheid krijgen zien we als belangrijkste aandachtspunten voor de ontwikkeling van ons werk in deze fase.

 

Het internet en de media gebruiken als aanvulling op het veldwerk

Om ook digitaal vindbaar te zijn maken we actief gebruik van internet:

En af en toe plaatsen we een advertentie in een huis-aan-huis-blaadje of versturen we een persberichtje.

 

Het Woord verkondigen en het spirituele leven

Elke eerste en derde zondag verzorgen we een Protestantse eredienst in de Hazegraskerk. Het karakter van deze diensten mag je oecumenisch-protestants noemen. We zingen uit het Nieuwe Liedboek en volgen het oecumenisch leesrooster. Alida verzorgt een kindermomentje.

Tijdens de lock down als gevolg van de corona-pandemie waren we genoodzaakt om op een andere manier ‘samen te komen’. We hebben ervoor gekozen om bij de voorbereiding van online diensten zoveel mogelijk regelmatige bezoekers van de erediensten te betrekken. Het ziet er naar uit dat we het intensief betrekken van de bezoekers ook na deze tijd zullen voortzetten. De erediensten worden het laatste jaar bezocht door ongeveer 20-25 bezoekers waaronder een aantal kinderen. Een aantal van hen zijn zeer betrokken.

We zijn bij de start direct begonnen met een Bijbelstudieavond op de maandag na de zondagse dienst. De belangstelling hiervoor was echter gering. Na anderhalf jaar zijn we dan ook met de Bijbelstudieavond gestopt. Sinds oktober 2019 is er een oecumenische Bijbelgroep Jakob, die geleid wordt door de deken van Oostende en mij. Er zijn ongeveer 10 deelnemers. Dit seizoen (2020-2021) zijn we verder gegaan met Bijbelgroep Jozef. Er zijn op dit moment 15 deelnemers met een diverse achtergrond.

Sinds februari 2019 is er elke woensdagnamiddag een koffiebabbel in de kerk. Meestal zijn er rond de twintig bezoekers. Dit hebben wij geïnitieerd en we vonden de katholieke kerk hier in de stad bereid om het te ondersteunen. Alida en een paar vrijwilligers treden op als gastvrouw/-heer. Het is onze droom dat de Hazegraskerk in de toekomst een gekende plek van samenkomst wordt voor de wijkgenoten en andere Oostendenaars, waar ze terecht kunnen om iets te vieren, te rouwen, hun hart te luchten of zich te verdiepen in allerlei onderwerpen die met zingeving te maken hebben of voor een tas koffie en een babbel.

Om de activiteiten in, om en vanuit de Hazegraskerk te coördineren hebben we een stuurgroep in het leven geroepen, met zowel katholieke als protestantse leden.

 

Een gevarieerd publiek

De achtergrond van de bezoekers is divers. Naar schatting de helft van hen is Rooms-katholiek. Van één echtpaar behoorde de man voorheen al bij de PKO. Dat geldt ook voor een andere regelmatige bezoeker. Alle anderen hadden voorheen geen binding met de PKO. De meesten wonen in Oostende, maar er zijn ook regelmatige bezoekers uit Koekelare, Oudenburg, Torhout en Blankenberge.

De betrokkenheid vanuit de wijk kan nog groeien. Daarbij is de grote vraag: Hoe bereik je de eenzame wijkgenoot (m/v) en hoe krijg je ‘m uit z’n kot?

Facebook: @HazegraskerkOostende

Andries Boekhout

Oktober 2020

arrow