Info-financïen #18

Diverse informatie

Energiekosten

Dit is een punt waar de nationale penningmeester weinig aan kan doen. We zullen allemaal met dit probleem geconfronteerd worden.
Ik roep de kerkraden en de raden van bestuur op om rekening te houden met de stijging van de energiekosten. Het is vrijwel zeker dat de kosten met een factor 3 of zelfs 4 zullen stijgen.
Energiebesparing is een must. Je jas aanhouden en een sjaal dragen tijdens de eredienst wordt waarschijnlijk de norm. Of de erediensten houden in een kleinere ruimte ….
Wij zien dat verschillende kerken, in hun officiële rekeningen,  derekeningen, de verhoogde energiekosten in de lasten opnemen in de hoop dat deze door de gemeenten zullen worden gedekt.
Dit is, denk ik, een slecht idee. De burgerlijke gemeenten worden met hetzelfde probleem geconfronteerd en hopen dat zij zullen betalen zonder te reageren is niet realistisch, en zelfs een tikkeltje onverantwoord.
Het is dus een ernstig probleem. Ook de leden van onze gemeenschappen zullen een persoonlijke inspanning moeten leveren op het gevaar af dat de financiën van de kerkgemeenten in de problemen komen.
Ik kan u alleen maar op het hart drukken om serieus, realistisch en verantwoordelijk om te gaan met deze uitdaging.

VZW

Veel gemeenten hebben een plaatselijke vereniging zonder winstoogmerk.
Ik herinner u eraan dat de statuten uiterlijk op 31 december 2023 in overeenstemming moeten zijn gebracht met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uitgaven

De kosten die u maakt voor de VPKB op nationaal niveau moeten worden aangegeven met het daarvoor bestemde formulier dat beschikbaar is op de website van de kerk.
Bewijsstukken moeten worden bijgevoegd. Deze kunnen gemakkelijk per e-mail naar de boekhouding worden doorgestuurd. (compta@protestant.link )

Lege gebouwen Wallonië

De wetgeving voor “leegstaande gebouwen” is onlangs herzien en verstrengd in Wallonië.  Bijzondere aandacht moet worden besteed aan ongebruikte pastorieën die aan belasting of een boete kunnen worden onderworpen.
Een leegstaande pastorie moet zoveel mogelijk worden gehuurd. Dit zou ook een belangrijke bron van inkomsten kunnen zijn voor de kerkgemeente.

Nieuwe regelgeving in Vlaanderen en Brussel

Eind 2021, heeft Vlaanderen een nieuw decreet goedgekeurd dat de criteria voor de erkenning van lokale gemeenschappen nauwkeuriger omschrijft.  Zo is bepaald dat elke geloofsgemeenschap die een erkenning aanvraagt een wachttijd (en evaluatie) van 4 jaar moet doorstaan.  Het decreet voorziet ook in maatregelen om ervoor te zorgen dat de erkende geloofsgemeenschappen steeds aan de voorwaarden voldoen.
Brussel heeft ook een ordonnantie goedgekeurd waarin voor het eerst “organieke” wetgeving wordt voorgesteld voor instellingen die de materiële belangen van de erediensten beheren.  De criteria voor de erkenning van lokale gemeenschappen worden hier ook nauwkeurig vastgesteld.  Het Hoofdstedelijk Gewest voorziet bijvoorbeeld in een wachttijd van drie jaar voor de gemeenschappen die een aanvraag indienen.  Voor erkende gemeenschappen zijn er ook veranderingen.  De overheidsfinanciering is bijvoorbeeld beperkt tot 30% van het budget.    Ook de samenstelling van de raad van bestuur moet worden aangepast: de predikant kan geen stemgerechtigd lid meer zijn en er moet voortaan een evenwicht tussen mannen en vrouwen in acht worden genomen…

Ferdinand DEHOUSSE en het team boekhouding.
September 2022

arrow