Verklaring over ritueel slachten

Als vertegenwoordigers van de erkende christelijke erediensten (de rooms-katholieke, de orthodoxe, de protestantse, de anglicaanse) nemen we kennis van het politieke en maatschappelijk debat over onverdoofd slachten dat de laatste weken in een stroomversnelling kwam, zowel in het zuiden als het noorden van het land. Hoewel de christelijke kerken geen gelijkaardige spijswetten en geen praktijk van ritueel slachten kennen, en de kerkgemeenschappen dus geen direct betrokken partij zijn, wensen wij hierover toch onze stem te laten horen omdat er belangrijke waarden in het geding zijn.

Op zich is de toenemende gevoeligheid voor dierenwelzijn een nobele evolutie, die getuigt van respect voor levende wezens en de schepping. Toch waarschuwen wij ervoor dat de kritiek op onverdoofd slachten geen dekmantel mag vormen voor een discours van misprijzen voor de levenswijze en spijswetten van onze joodse en islamitische medeburgers. Wij herinneren eraan dat de godsdienstvrijheid een essentieel onderdeel is van de democratische rechtstaat. Het respect voor godsdienstvrijheid dat wij voor christenen en andersgelovigen overal ter wereld vragen, willen wij ook met kracht in onze Europese samenleving verdedigen.

We wijzen er bovendien op dat, met het oog op dierenwelzijn, er buiten het ritueel slachten – dat om een beperkt aantal dieren gaat, en waar bij juiste toepassing ook aandacht is om het lijden van het dier zo klein mogelijk te houden – nog heel wat andere problematische punten zijn in de voedingsindustrie en de vleesverwerkende nijverheid die, gezien de schaal ervan, minstens evenveel prioriteit verdienen. Wij vragen dat politici en beleidsmakers de verzuchtingen van de betrokken erediensten ernstig nemen en procedures uitwerken die hygiëne, volksgezondheid en dierenwelzijn zo goed mogelijk verzoenen met het fundamentele recht op godsdienstvrijheid.

Kardinaal Jozef De Kesel, (Rooms-katholieke Kerk)
Ds. Steven H. Fuite, (Verenigde Protestantse Kerk in België)
Dr. Geert W. Lorein, (Federale Synode Protestants- Evangelische kerken)
Canon Jack McDonald, (Anglicaanse eredienst)
Metropoliet Athenagoras Peckstadt (De Orthodoxe eredienst)

Foto: Pixabay.com

Discussion

  1. […] een verklaring over ‘onverdoofd slachten’ (NL – FR) betuigen de ‘christelijke leiders van België’ (als protestant moet ik dan toch […]

Comments are closed.

arrow