Verenigde Protestantse Kerk in België aanvaardt homoseksuele predikanten

Brussel, 14 juni 2015

 

De Synode van de Verenigde Protestantse Kerk in België besloot in haar vergadering op zaterdag 13 juni 2015 dat homoseksualiteit geen belemmering is om het ambt van predikant te mogen bekleden.

De buitengewone zitting van de Protestantse Synode over ‘Homoseksualiteit en predikantschap’ werd voorbereid door een werkgroep waarin elk kerkelijk district vertegenwoordigd was. De werkgroep stelde een aanbeveling op die, voorzien van randdocumenten, eerst aan alle lokale kerken ter discussie werd voorgelegd, vervolgens op de regionale niveau’s werd besproken, om tenslotte op nationaal niveau ter stemming te worden gebracht.

De Verenigde Protestantse Kerk in België leeft altijd van en dankzij het debat, van de dialoog en van de noodzaak tegengesproken te worden, maar nu is zij er zelfs in geslaagd om over een gevoelige vraag waarover binnen de kerk de meningen sterk uiteenlopen, in alle sereniteit en met respect voor onderling verschil van mening, toch een zeer helder besluit neer te leggen:

Homoseksualiteit kan geen criterium zijn om mensen uit te sluiten van het predikantschap.

Tegelijk wordt ook niemand iets opgedrongen. Elke lokale kerkgemeenschap behoudt ook na het besluit van 13 juni het recht om haar eigen predikant te kiezen. Eenheid in verscheidenheid.

 

De Verenigde Protestantse Kerk in België wordt gekenmerkt door een grote diversiteit. Het predikantencorps bestaat momenteel voor circa 15% uit vrouwen.

 

De Protestantse Synode besloot reeds jaren terug dat, parallel aan het huwelijk, ook over de relatie van twee mensen van hetzelfde geslacht in een kerkdienst een zegen gevraagd kan worden. Ook dit wordt gerekend tot de vrijheid van de plaatselijke kerkgemeenschappen.

 

In de volledig democratisch opgebouwde kerkstructuur is de Synodevergadering het hoogste gezagsorgaan. Dat wordt samengesteld via een systeem van getrapte vertegenwoordiging, waarin ruim 110 plaatselijke kerken zich vertegenwoordigd weten.

 

Ds. Steven H. Fuite,

Synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België

 

Nieuwigheden en updates kan u hier terugvinden :  https://nl.protestant.link/

arrow