Stadspredikant(en) in Brussel ?

Sinds enkele jaren bestaat er binnen de protestantse Kerken van Brussel, zowel aan Franstalige als aan Nederlandstalige kant, de wens om de pastorale presentie in de stad uit te breiden door middel van het creëren van de functie van Stadspredikant(en). De stadspredikant zal samenwerken  met organisaties zoals  het Protestants Sociaal Centrum, met (anderstalige ) protestantse kerken als ook actief deelnemen aan nieuwe initiatieven zoals het netwerk City chaplaincy.

De Protestatse Kerk Brussel heeft beide predikanten de opdracht gegeven het Stadspredikantschap voor te bereiden. Hiertoe is een projectgroep ingesteld die voortvarend aan de slag is gegaan.

In de loop van het traject is de focus uitgebreid van 1 naar mogelijk 2 stadspredikanten één Nederlandstalige en één Franstalige.

 

Enkele jaren terug zijn de eerste taalgrensoverschrijdende contacten geweest waarbij ook het gesprek met de Nederlandstalige Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies (FPTR) werd aangegaan. Na verkennende gesprekken, hebben verschillende Kerken in Brussel (PKB, Musée, Botanique, Internatial Protestant Church)  een tweetalige werkgroep opgericht die tot doel heeft één (mogelijk twee!) stadspredikanten voor Brussel aan te werven.  Inmiddels zijn er een heel aantal  bijeenkomsten geweest waarbij allerlei aspecten aan bod zijn gekomen (inhoudelijk, financieel, organisatorisch, juridisch enz).

 

De leden van de werkgroep kijken ook goed naar wat elders in België al gebeurt op het vlak van stadspredikantschap. Met name het stadspredikantschap in Antwerpen, nauw gelinkt aan het PSC, is interessant vanwege hun lange en rijke ervaring maar ook het beginnende stadspredikantschap in Gent heeft onze aandacht.

 

Ook werden contacten gelegd met bestaande sociaal-diaconale organisaties, zoals het PSC en Sireas, maar ook met organisaties zonder protestantse roots werd contact gezocht, en dit met name om scherper in beeld te krijgen welke verwachtigen er aan de basis leven ten aanzien van een toekomstig stadspredikantschap. Het gesprek met de FPTR, die met name bijeenkomsten organiseert rond City chaplaincy, blijft gaande.

 

Tenslotte mogen we rekenen op een brede steun, zowel op synodaal niveau als op het niveau van de betrokken districten (Antwerpen, Brabant en Limburg (ABL) en Franstalig Brabant). De werkgroep voelt zich uitgedaagd en aangemoedigd om te komen tot een ambitieus en haalbaar plan voor Brussel.

Zij zal de betrokken Protestantse gemeenten in Brussel op de regelmatige basis blijven informeren over de voorgang van dit project.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan twee documenten, het ene betreffende het inhoudelijke kader van de nieuwe funkties, een tweede betreffende het financieel-juridische kader ervan.

 

Op  korte termijn kan een (sub)werkgroep ‘financiën-organisatie’ van start gaan met leden uit beide taal-gebieden. Zij staan voor de uitdaging een precies financieel en materieel kader uit te werken waarbinnen de stadspredikant(en) kunnen gaan werken. Een andere(sub)werkgroep gaat zich binnenkort buigen over de concrete taakomschrijving en het gezochte profiel van de toekomstige stadspredikant(en).

 

Rekening houdend met verschillende werkwijzen langs Nederlandstalige en Franstalige kant hopen we in het najaar klaar te zijn met de  profielschets voor beide kanten.

Wij danken alle mensen die zich, op welke wijze dan ook, mee inzetten voor het vormgeven van een toekomstig  stadspredikantschap in Brussel en dit  mede met het oog op de nieuwe dynamiek die de Kerk van de toekomst hopelijk zal gaan  kenmerken.

 

Judith van Vooren en David McCarthy (projectleiders)

 

Beeld: Dimitris Vetsikas, Pixabay

arrow