PERSBERICHT : Armoede moet verdwijnen

Gemeenschappelijke oproep erkende erediensten en vrijzinnig – humanisten in Vlaanderen
1 op de 10 Vlamingen moet rond komen met een inkomen onder de armoederisicodrempel (Vlaamse Armoedemonitor 2017). Cijfers van Kind en Gezin wijzen dan weer uit dat bijna 14 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Vlaanderen vandaag opgroeit in kansarmoede.
Niemand kan en mag zich gelaten bij deze vaststellingen neerleggen.
Bij gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, vandaag 17 oktober, vragen
in een gemeenschappelijk charter de erkende erediensten en vrijzinnig-humanisten in Vlaanderen solidair te blijven met mensen in armoede. Zij formuleren daarbij concrete voorstellen, zowel gericht tot de overheid, het middenveld als tot ieder van ons.
Charter
Meer concreet wordt in dat gemeenschappelijke charter opgeroepen ons niet neer te leggen
bij de maatschappelijke structuren, de heersende mentaliteit en de gevolgde regels in onze
samenleving die armoede uitlokken of bestendigen. Integendeel, zo klinkt het, moeten voor
iedereen de voorwaarden worden geschapen voor een menswaardig bestaan, zoals dat omschreven is in artikel 23 van onze grondwet dat uitdrukkelijk de rechten waarborgt op arbeid, sociale zekerheid, een behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, culturele en maatschappelijke ontplooiing en op gezinsbijslagen.
Overhandiging aan voorzitter Vlaams Parlement
Dit charter wordt door de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en vrijzinnig-humanisten op
woensdag17 oktober om 10 uur overhandigd aan dhr. Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement.
Deelname herdenking Gent
Tevens neemt op 17 oktober om 19 uur een delegatie namens de erkende erediensten en vrijzinnig-humanisten in Vlaanderen in Gent op het Sint-Pietersplein deel aan de jaarlijkse herdenking aan de gedenksteen voor slachtoffers van armoede en uitsluiting. Mensen in armoede stelden zelf een schepencollege samen en zullen hun aanbevelingen voorstellen.

Onderaan vindt u de link naar de integrale tekst van het charter “Onze verantwoordelijkheid tegenover armoedeen sociale uitsluiting. Een oproep vanwege de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD)”.

Perscontacten:
Aubry Cornelis, directeur communicatie demens.nu, 0478 78 67 34,
au-bry.cornelis(at)demens.nu
Geert De Kerpel, woordvoerder Belgische bisschoppenconferentie, 047730714, geert.dekerpel(at)bc-diomb.be

Foto’s © IPID

arrow