Editoriaal

Heb je ooit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gelezen? Als dat zo was, leken de vermelde rechten misschien volkomen natuurlijk, rechtvaardig en normaal… kortom, vanzelfsprekend.

Maar mensenrechten zijn noch volledig verworven, noch gegarandeerd. Over de hele wereld worden mannen, vrouwen en kinderen van hun rechten beroofd. In ons eigen land worden deze rechten politiek betwist en aangevochten.

Het ideaal van rechtvaardigheid dat aan de verklaring ten grondslag ligt, heeft een subversieve dimensie, zowel vandaag als in de tijd van Jezus. Dit is waarom het verdedigen van mensenrechten gevaarlijk kan zijn. Dit is het geval voor een van de medewerkers aan dit nummer, die in Birma woont. Dat is een land waar godsdienstvrijheid en vrije meningsuiting worden beknot door de heersende militaire junta. Deze man of vrouw riskeert simpelweg zijn of haar leven.

De mensenrechten verdienen een bijzondere aandacht in Pro-News.  De twee hoofdartikelen zijn toegespitst op twee uittreksels uit de verklaring, die verrassend veel op elkaar lijken.

Artikel 14, lid 1: “Een ieder heeft het recht in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.

Artikel 18: “Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.

Deze twee artikelen illustreren de kwetsbare positie van minderheden in de wereld. Zij tonen ook aan dat onze rechten en de rechten van anderen nauw met elkaar verweven zijn. Kortom, opkomen voor de rechten van een minderheid is opkomen voor de rechten van allen.

Ik wens u een interessante lectuur van dit nummer.

Jean-Guillaume DeMailly

Verantwoordelijke Communicatie VPKB

arrow