Biodiversiteit- campagne-start van Ecokerk.

Op maandag, 22 mei jl. organiseerde Ecokerk een boomplanting in de Stiltetuin van het bisschoppelijk paleis in Mechelen. Als afgevaardigde van de VPKB-Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) in de Stuurgroep van Ecokerk, was Greet Heslinga daarbij. Deze tuin, is een gedroomde plek voor de start van de campagne van Ecokerk “Genees de aarde en alles wat ademt en leeft.”  KidS sluit zich ook dit jaar, waar mogelijk hierbij aan. De start van deze campagne valt in de internationale Laudato Si’ week. Het is al weer acht jaar geleden, dat de uitgave van paus Franciscus over klimaatverandering, verscheen. Wereldwijd en over kerkgrenzen heen is dit een zeer gewaardeerde en richtinggevende tekst voor hoognodige klimaatverandering. Eén, die uitnodigt om te kiezen voor een ander model: één die de aarde niet opsoupeert, maar beschermt en koestert als een gemeenschappelijk goed. Ik geef hierbij graag de welkom woorden van Bart Bode, de voorzitter van Ecokerk, door:

“Niet toevallig ook doen we deze boomplanting op de Internationale dag van de Biodiversiteit. De nieuwe Ecokerk-campagne roept op tot het beschermen en herstellen van de biodiversiteit als deel van het werken aan integrale ecologie.

Evenals de klimaatchaos is het verlies aan biodiversiteit één van de grote crisisthema’s in de wereld. Het internationaal biodiversiteitsrapport van 2019 waarschuwde dat 1 op de 8 planten- en diersoorten in de komende decennia dreigen uit te sterven als gevolg van menselijk ingrijpen.

Als we verder het web van het leven vernietigen is er ook geen toekomst meer voor de mens. En opnieuw zijn het de armsten die als eersten het gelag betalen van de stervende ecosystemen en de ineenstorting van de soortenrijkdom op aarde. In de aanloop naar de VN-biodiversiteitstop COP15 in Montreal was er dan ook een sterke betrokkenheid van de ngo’s en de kerken en werden beleidsvoorstellen geformuleerd.

De resultaten van de top waren beloftevol: tegen 2030 moet het verlies aan biodiversiteit gestopt zijn. Maar de recente discussies over de natuurherstelwet van de Europese Unie bij voorbeeld tonen aan dat het in de praktijk niet van een leien dakje loopt. Het genezingsproces van onze aarde zal een lang en taai proces worden. Het raakt immers alle domeinen van de organisatie van onze samenleving. Natuurbescherming volstaat niet als we niet we niet tegelijk werken aan een systeemverandering.

De Ecokerk-campagne past dan ook in de ruimere oproep “Met een 7-sprong naar integrale ecologie”.  Alles is met alles verbonden. (…)  Welk antwoord we geven op de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de arme, over een totaal andere economie die niet langer streeft naar een eindeloze groei op een eindige planeet.

We moeten het opnieuw hebben over een verandering van levensstijl, over ecospiritualiteit en ecologische opvoeding en zeker over de vraag hoe we elkaar meenemen in de acties die ons op weg leiden naar een gezonde, leefbare aarde, met overvloedig leven en toekomst voor al wat leeft, onszelf inbegrepen. Daar zullen we de komende maanden werk van maken.

Sinds 2020 roepen we groepen op om op een publieke plaats een fruit- of vruchtboom te planten (een Laudato Si’-boom) die hun engagement voor integrale ecologie symbolisch zichtbaar maakt.

We zijn blij dat we hier vandaag samen met deze partners zo’n boom kunnen planten. We hopen dat deze appelaar gezond opgroeit en vruchten draagt. Echte vruchten, lekkere appelen om te delen met de bezoekers van deze tuin. Zodat hij op een symbolische manier de band legt met Laudato Si’ zelf: “Iedere gemeenschap kan van het goede van de aarde nemen wat zij nodig heeft om te overleven, maar ze heeft ook de plicht om de aarde te beschermen en haar vruchtbaarheid voor toekomstige generaties te verzekeren.” (LS 67)”.

Kardinaal De Kesel verwees in zijn speech naar de soort appelboom, waarvoor gekozen is, een Jonathan”. Een gelukkige keuze, zo zei hij.  Jonathan is immers een Joodse naam en betekent “ Geschenk van God” Kan het symbolischer? Voor christenen is de aarde en al wat er op leeft inderdaad een geschenk van God. En we hebben de opdracht dit geschenk in goede gezondheid te bewaren en door te geven aan de volgende generaties, aan wie na ons komt.

Naast kardinaal Jozef De Kesel ( aartsbisschop van Mechelen-Brussel), waren vertegenwoordigers van de provincie en burgerlijke gemeente aanwezig.

Meer informatie over het thema “Biodiversiteit” voor de komende Scheppingsperiode ( 1 september t/m 4 oktober)  is alvast  te vinden op de website van Ecokerk: www.ecokerk.be

arrow