Nederlandstalig godsdienstonderwijs en de uitdagingen

Het levensbeschouwelijk onderwijs staat maatschappelijk ter discussie, afgedaan heeft het nog lang niet

Of het godsdienstonderwijs nog langer deel moet uitmaken van het lessenpakket is een vraag met meerdere antwoorden. Het is duidelijk dat de twee uur levensbeschouwing geen alternatief mag zijn voor catechisatie. Onderwijs in de geloofsleer hoort in de eerste plaats thuis in de kerk of in de beslotenheid van het gezin.

Anderzijds kan men er niet omheen dat het levensbeschouwelijk onderwijs significant bijdraagt tot de ontwikkeling van het morele kompas van de leerlingen waarbij de gangbare waarden en normen worden gespiegeld tegen deze die de Bijbel voorhoudt.

Een ander belangrijk argument dat pleit voor het behoud van de lestijden godsdienst is de maatschappelijke rol die aan de leerkracht levensbeschouwing wordt toevertrouwd in zijn relatie met de leerling, op zoek naar de betekenis en zin van alles wat er om hem heen gebeurt en van wat er zich in zijn eigen hart en hoofd af kan spelen.

Bovendien zal het afschaffen van het levensbeschouwelijk onderwijs zich op termijn keren tegen de beleidsmakers die, door de te verwachten groei van het aantal vrije confessionele scholen,   iedere vorm van controle verliest over de inhoud van het betreffende godsdienstonderwijs.

Uit een recente rondvraag bij de politieke partijen in de aanloop van de komende federale en regionale verkiezingen blijkt dat er wel degelijk een bereidheid is om te sleutelen aan de wijze waarop het levensbeschouwelijk onderwijs in de toekomst dient georganiseerd te worden. Als Erkende Instantie van het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs houden wij een vinger aan de pols en bereiden wij ons voor op alle mogelijke scenario’s. Eén ding is echter duidelijk: het godsdienstonderwijs heeft nog lang niet afgedaan.

Lesgeven ten behoeve van studenten en de gemeenschap

Iedere leerplichtige leerling kan in Vlaanderen protestants-evangelische godsdienst volgen in zijn of haar school. Behalve als je hebt gekozen voor een vrije katholieke school.

Twee lesuren per week wordt uw kind begeleid door ervaren leerkrachten en ontvangen zij vanuit een Bijbels perspectief verdieping in actuele thema’s. In de lessen protestants-evangelische godsdienst staat de leefwereld van uw dochter of zoon centraal en wordt, aan de hand van de Bijbel, samen naar een antwoord gezocht op tal van levensvragen.

Geregeld wordt aandacht besteed aan interlevensbeschouwelijke dialoog. Tijdens dit lesuur zitten klassen van al de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen samen. Zo leren zij vanuit hun eigen achtergrond elkaar beter kennen en respecteren.

Ruim 500 enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten onderwijzen het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs. De leerplannen waar zij gebruik van maken worden voortdurend geactualiseerd en aangepast. Naast hun werk op school zijn zij meestal ook actief binnen de kerk, de zondagschool of de jeugd- en tienerwerking.

Een team van drie inspecteurs-adviseurs begeleiden de leerkrachten en waken over de kwaliteit van het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs.

Kiezen voor het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs dient te gebeuren bij inschrijving van uw kind op school. Ook kunt u uw keuze wijzigen bij de overgang van een nieuw schooljaar. In principe moet de keuze in dat geval gebeuren vóór 30 juni. Vraag in aan de schooldirectie zeker het keuzeformulier.

Je kind heeft recht op het beste, dus kies voor het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs! Vele ouders maakten reeds die keuze. Thans volgen bijna 9.000 leerlingen in Vlaanderen voor protestants-evangelische godsdienst op school.

 

Voor meer informatie: surf naar www.pego.be of mail naar secretariaat@pego.be

 

Zelf ook leerkracht PEGO te worden?

Zet dan nu de stap en informeer naar de voorwaarden en mogelijkheden. Bij aanvang dient u niet in het bezit te zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs en/of theologische vorming. U kan tegelijk lesgeven en studeren. In bepaalde gevallen krijgt u als zij-instromer vrijstelling van opdracht vanwege de overheid.

Vanaf heden biedt Hogeschool UCLL – Campus Heverlee een volwaardige lerarenopleiding Secundair Onderwijs aan met PEGO als tweede onderwijsvak. Deze opleiding wordt eveneens via een verkort programma aangeboden. Het lerarendiploma geeft toegang tot zowel het lager- als secundair onderwijs.

Houders van een niet-theologisch bachelordiploma en een bewijs van pedagogische bekwaamheid kunnen bij onze eigen faculteit in Brussel terecht voor een verkorte theologische opleiding (7-vakken). Wie protestants-evangelische godsdienstles wil geven in de derde graad secundair onderwijs kan aan de FPTR terecht voor de opleiding Educatieve Master Protestants-Evangelische Godsdienst.

Informeer naar de voorwaarden en mogelijkheden.

 

ds Eric Corthauts

 

Voorzitter Erkende Instantie

Protestants-Evangelische Godsdienst

Comité PEGO

arrow