Franstalige Commissie voor de Almoezeniersdienst Ziekenhuizen en Rust- en Verzorgingsinstellingen

Franstalige Commissie voor de Almoezeniersdienst

Ziekenhuizen en Rust- en Verzorgingsinstellingen

mei 2022 – april 2023

Samenstelling, eventuele taakverdeling, aantal vergaderingen

De commissie bestaat voor de VBKB momenteel uit:

Dominee Barhebwa Lucien-Philippe.

Mevrouw Maystadt Joëlle (voorzitster).

Dominee  Ramanantombotsoa Jean-Luc.

Dominee M’Bulu Zola Jean – post partnerkerken.

 

De commissie bestaat voor de FS uit:

Dominee Bräker Martin (tweetalig Frans-Duits).

Dominee Castelli Lauro.

Dominee Dufay Dominique (vice-secretaris).

Dominee Viola Eliseo (secretaris).

 

De regio’s zijn op 30 april 2022 als volgt verdeeld:

 • Voor Brussel-Waals Brabant:
  • Subregio Brussel (PC 1000 tot 1200): mvr. Joëlle Maystadt
  • Subregio Waals Brabant (PC 1201 tot 1499): ds Jean M’Bulu Zola
 • Voor West-Henegouwen:
  • Subregio Bergen (PC 7000 tot 7499): ds Eliseo Viola
  • Subregio Doornik (PC 7500 tot 7999): ds Lucien-Philippe Barhebwa
 • Voor Oost-Henegouwen:
  • Subregio Charleroi (PC 6000 tot 6299): ds Dominique Dufay
  • Subregio Laars van Henegouwen (PC 6400 tot 6599): ds Dominique Dufay
 • Voor Namen-Luxemburg:
  • Subregio Namen (PC 5000 tot 5999): ds Jean-Luc Ramanantombotsoa
  • Subregio Luxemburg (PC 6600 tot 6999): ds Jean-Luc Ramanantombotsoa
 • Voor Luik:
  • Subregio Luik FR (PC 4000 tot 4699): ds Lauro Castelli
  • Subregio Verviers en de Duitstalige Kantons (PC 4700 tot 4999): ds Martin Bräker

 

Aantal vergaderingen:

In de betreffende periode heeft de commissie 14 keer vergaderd (waarvan 9 keer in haar geheel):

 • 5x in voltallige vergadering: 22/05/2021, 17/07/2021, 25/09/2021, 11/01/2022 en

2/04/2022; tijdens haar vergadering van 11/01/2022 is de commissie ontvangen door de Centrale Raad van de ARPEE via zoom.

 • 2x voor een hoorzitting (gedeeltelijke of totale aanwezigheid van de commissie): 11/01/2022 (voor de voltallige vergadering op dezelfde datum ) en op 15/01/2022.
 • 1x voor de evaluaties (gedeeltelijke aanwezigheid van de commissie): op 03/07/2021.
 • 1x voor jaarlijkse evaluatie van de gemeenschappelijke lessen AZ/AG (ziekenhuisaalmoezeniersdienst/gevangenisaalmoezeniersdienst) (voltallige vergadering van de commissie): 18/12/2021; in dit geval heeft de commissie al de trainers ontmoet.
 • 5x voor de voorbereiding van de JAFP – organisatie van de Nationale Vergadering van de aalmoezeniersdienst van ziekenhuizen en rusthuizen 2022 (gedeeltelijke of voltallige aanwezigheid van de commissie met aanwezigheid van een delegatie van de nationale Franse commissie en van de commissie van de regio Rijsel): 17/07/2021 in Gilly (tijdens de voltallige vergadering), op 23/10/2021 in Gent en op 22/01/2022, 19/02/2022 en 23/04/2022 in Rijsel (Lille)
 • Behalve de vergaderingen van de commissie hebben andere vergaderingen plaatsgevonden:
  • Mvr Maystadt en ds. Viola ze hebben de aalmoezeniers en de bezoekers van de regio Centrum (La Louvière) ontmoet.

Activiteiten met evaluatie

We hebben altijd het genoegen en het voorrecht om in een uitstekende sfeer te werken (die meerdere deelnemers opviel tijdens de nationale ontmoeting 2021) en er wordt ook al eens gelachen tijdens onze werksessies. Wij danken onze hemelse Vader hiervoor.

Naast de organisatie van de lessen en andere gebruikelijke activiteiten, heeft de commissie aan de volgende projecten gewerkt:

 • Op grond van de positieve evaluatie van de proefsessie van de gemeenschappelijke cursussen AZ/AG (ziekenhuisaalmoezeniersdienst/gevangenisaalmoezeniersdienst) hebben we besloten om deze gemeenschappelijke cursussen voort te zetten maar met enkele aanpassingen in de curriculum. Dus vinden de cursussen voor de tweede keer plaats in deze gezamenlijke vorm in 2022.
 • De organisatie van de nationale ontmoeting in oktober 2021 in Herstal die goed bezocht was; daar hebben we de 15e verjaardag van het bestaan van de basisopleiding ziekenhuisaalmoezeniersdienst gevierd (dankdienst en verjaardagstaart) en we hebben de continue en positieve ontwikkeling van deze training gezien. Doorgewinterde aalmoezeniers en ex-studenten, evenals een trainer hebben hun getuigenis gedeeld. De ontmoeting omvatte ook een vorming rond het thema spirituele begeleiding bij transplantatie. Een lid van de centrale raad was aanwezig in de morgen en een van de twee co-presidenten in de namiddag en bovendien was er ook een delegatie van de aalmoezeniersdienst van de regio Rijsel.
 • De opleiding aalmoezeniersdienst in spoedeisende hulp: dominee Dufay heeft zijn opleiding bij het Rode Kruis afgerond; mvr Maystadt zal deze bijscholing dit jaar volgen.
 • De voorbereiding van het congres JAFP 2022 was een grote tijdsinvestering. Dit congres zal plaatsvinden in oktober 2022 in Gent met een ethisch thema: het respecteren van de wensen van een patiënt; dit zal onder 2 gezichtspunten behandeld worden: enerzijds het respecteren van de wil van een patiënt die tijdelijk of definitief niet meer in staat is om zijn wil te uiten en anderzijds het respecteren van de wil van de patiënt/resident tegenover de volksgezondheidsregels tijdens de pandemie. Naast de commissie hebben verschillende aalmoezeniers en bezoekers zich ingezet voor dit congres; we noteren vooral het engagement van een aalmoezenier (dhr. Bernard Locoge) die een toneelstuk schreef voor de gelegenheid en het engagement van de acteurs die het stuk speelden natuurlijk.
 • Samenwerkingsprojecten tussen de aalmoezeniersdiensten kwamen dit jaar tot uiting in de samenwerking met de moslimaalmoezenier: een trainer heeft 1 cursus (verdeeld over 2 sessies) gegeven terwijl mvr Maystadt werd gevraagd voor de evaluatie van hun stagiaires.
 • Voorbereiding van het document om de ziekenhuisaalmoezeniersdienst tijdens Profest 2022 in Namen te presenteren (stand).

 

Problemen die zich hebben voorgedaan

Zoals in voorgaande jaren keren steeds dezelfde problemen terug:

 • De website functioneert niet erg goed.
 • Moeilijkheden om stagebegeleiders te vinden.
 • En tenslotte, het feit dat de VPKB zich steeds minder betrokken toont en slechts heel weinig kandidaten stuurt, maximaal 1 per jaar; daarbovenop soms een kandidaat van een partnerkerk. We vermelden het aanwerven van 2 nieuwe predikanten binnen het ziekenhuispastoraat. We herinneren er hier aan dat de aalmoezeniersdienst niet beperkt is tot predikanten alleen of leden van de kerkenraad.

 

Perspectieven, projecten

– Verwachtingen en interpellaties van de synodevergadering.

 

Wat de perspectieven betreft zouden we vooral de informatiedoorstroom willen verbeteren en de gemeenten willen stimuleren enerzijds om kandidaten te sturen en anderzijds om het initiatief te nemen – uiteraard met instemming van de betreffende persoon – om zelf contact op te nemen met een aalmoezenier voor hun gehospitaliseerde gemeentelid om te compenseren dat een zeker aantal instituten geen informatie geeft. Hiervoor is een betere betrouwbaarheid van de website essentieel maar we weten dat deze in aanbouw is bij de ARPEE.

 

De projecten zijn de voorzetting van de reeds gestarte projecten:

 • Het project om een pastoraat voor noodsituaties te creëren gaat door (daarmee inspelend op de wettelijke bepalingen voor grote rampen). Na deelname aan de SISU van het Rode Kruis zullen we een structuur moeten beginnen die aan het pastoraat is gekoppeld.
 • De organisatie van de JAFP 2022 die waarschijnlijk plaats zal vinden in Gent is echt een grote onderneming en een spannende uitdaging.

 

Als we een verwachting of een vraag ten aanzien van de Synodevergadering moesten formuleren, dat blijft hetzelfde als verleden jaar: aan de gemeenten te vragen om onder haar leden na te gaan of er personen zijn die geschikt zouden zijn om de functie van aalmoezenier op zich te nemen of die zich daartoe geroepen voelen of er zin in hebben. Om patiënten en bewoners te bezoeken is het niet noodzakelijk om predikant te zijn noch lid van de kerkenraad, maar alleen om ervoor gemotiveerd te zijn en een zekere luistervaardigheid te hebben. Voor het overige is de basisopleiding voldoende om de noodzakelijke “tools” en competenties te verwerven. Hartelijk dank.

Hierbij ook een beroep op reeds aanwezige aalmoezeniers om hun ervaring te delen door stagiaires te accepteren en op te leiden.

 

 

Eventueel commentaar met betrekking tot de financiën

 

Geen opmerkingen

 

 

Conclusie

 

En het is aan dominee Lucien Philippe Barhebwa om af te sluiten:

 

Kortom, zoals u hebt gezien, blijft onze commissie onvermoeibaar werken aan de opleiding van Franstalige aalmoezeniers en zorgt ze voor de opvolging van de aangewezen aalmoezeniers binnen de verschillende ziekenhuizen en rusthuizen. Dit vereist proactiviteit, dynamiek en gekwalificeerd personele middelen om training te geven. Natuurlijk blijft het verkondigen van de Blijde Boodschap door begeleiding ons leidmotief. We herhalen onze wens om te blijven samenwerken met andere aalmoezeniersdiensten.

 

Het is belangrijk om te onthouden dat onze opdracht bij uitstek de uitdrukking of de concretisering van naastenliefde is. Dit is de reden waarom we vragen dat de verschillende kerken de roeping van aalmoezeniers binnen hun gemeenschappen kunnen stimuleren. We hopen van harte dat de website snel functioneel zal zijn, zodat we op een efficiënte manier kunnen communiceren.

 

Momenteel zijn we meer dan gemotiveerd voor de organisatie van het JAFP 2022 congres in oktober in Gent.

 

Ten slotte moet ook worden opgemerkt dat we alles in het werk stellen om elk jaar onze doelstellingen te bereiken, ondanks de vele moeilijkheden waarmee we worden geconfronteerd (bijvoorbeeld: lessen geven in tijden van lockdown).

 

 

 

Voor de Franstalige Commissie Aalmoezeniersdienst in rust- en ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.

Joëlle Maystadt, Voorzitster

arrow