Over Hoop en Huizen

Save the date:

Allereerst willen we jullie uitnodigen voor de volgende ontmoetingsdag rond het project Over Hoop en Huizen op zaterdag 11 mei van 10-13u. U ontvangt nog een programma voor die dag. Schrijf de datum a.u.b. alvast in uw agenda.

Eigenlijk hebben we ondertussen drie werkvragen voor u als huiswerk:

  • Willen jullie binnen je kerk en netwerk, vertellen wat we in de afgelopen periode samen hebben kunnen realiseren (zie verslag op de synodevergadering).
  • Leven er vragen bij jullie in de kerk rond diaconie en hulp aan vluchtelingen die jullie tegen komen? Geef die a.u.b. aan ons door voor 31/03/2019. Die vragen vormen mee de leidraad voor een nieuw gezamenlijk projectprogramma.
  • Neem ons a.u.b. op in het collecterooster van uw kerk voor 2019, want ondertussen blijven we helpen in het kader van de Humanitaire Corridor en proberen we ondertussen ook te zien welke kerken we verder kunnen helpen op basis van de criteria van de afgelopen jaren ( 1° huisvesting/onderdak, gezinshereniging).
Actualiteit:

Er is heel wat te doen rond de ‘veilige’ reisroute voor vluchtelingen. Ook in ons project hebben we er mee te maken, vanwege onze opdracht ‘Humanitaire Corridors’ in het project ‘Over Hoop en huizen’.

Terwijl we ons in ons oorspronkelijke plan richtten op de huisvesting van pas erkende vluchtelingen die de opvangcentra moesten verlaten, hebben we op verzoek van de Synodale Raad ook het project Humanitaire Corridors mee opgepakt dat door Sint Egidius wordt getrokken.

Als VPKB hebben we samen met de andere kerken in Europa en CCME steeds geijverd op veilige routes voor vluchtelingen. Net als in Italië en Frankrijk gaf deze samenwerking tussen geloofsgemeenschappen de mogelijkheid ons hier ook daadwerkelijk voor in te zetten.

Voor de duidelijkheid; in dit project, Humanitaire Corridors (H.C.), werden vanuit overheidswege wel duidelijke criteria gesteld voor ons project qua selectie en opvang. Het moest gaan om Syrische vluchtelingen in kwetsbare leefsituatie, zowel christenen en moslims, opgevangen in Libanon en Turkije. In dit programma mochten we 150 mensen via een veilige route naar hier brengen, wat we ook gedaan hebben. Wij staan als geloofsgemeenschappen in voor de overtocht, dossierkosten en voor de opvang tot deze vluchtelingen erkend zijn. Daar gaan ettelijke maanden overheen, waarin wij instaan voor het leefgeld en de huur.

De groep van het project H.C. bestaat uit 41 vrouwen, 53 mannen en 56 minderjarigen. Van de groep was 2/3 van christelijke origine en 1/3 moslim. Wij hebben, als VPKB, 12 personen opgevangen: 2 in Brussel en 2 in de regio Vlaanderen en 8 in Wallonië. Voor 5 personen mogen we rekenen op een extra financiële ondersteuning vanuit katholieke zijde via het bisdom.

In bijlage vind je nog een korte verklaring!

 

 

 

 

Meer events

arrow